مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده‏ سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی1401/8/10

مصوبه سبک زندگی ایرانی اسلامی مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده ‏سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی (مصوب جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/...

ادامه مطلب